Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.medyk.slupsk.pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.03.2022 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.09.2020 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.07.2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor szkoły Marzena Osuch  e-mail: pmsp@medyk.slupsk.pl, tel. 59 842 23 47

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego na adres:
Organ nadzorujący: Województwo Pomorskie, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostosowanie wejść do budynku

Wejście do budynku szkoły od ul. Bałtyckiej lub od strony parkingu możliwe schodami. Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, biblioteka, sale dydaktyczne, rektorat Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki  oraz sekretariat Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz toaleta. Na I piętrze znajduje się pokój nauczycielski, gabinet kierownika szkolenia praktycznego, gabinet gł. księgowej, kasa, sale dydaktyczne, toaleta.  Na II piętrze znajduje się gabinet kierownika gospodarczego, gabinet pracownika ds. kadr i płac, sale dydaktyczne, toaleta.
W przypadku braku możliwości poruszania się wiele spraw można załatwić na parterze budynku po przywołaniu odpowiedniego pracownika przez pracownika sekretariatu.
Drzwi na I i II piętrze oznakowane są tabliczkami w języku braila.
Wejście na teren budynku możliwe jest zarówno przez bramę wjazdową jak i przez bramkę główną dostosowaną do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Dostosowanie korytarzy

Korytarze szerokie – możliwość przejazdu wózkiem inwalidzkim po korytarzach. Poręcze przy ścianach na I i II piętrze ułatwiają poruszanie się osobom słabowidzącym i niewidomym.

 

Dostosowanie schodów

Schody wewnątrz budynku posiadają oznaczenia kontrastowe dostosowane do osób słabowidzących i niewidomych. Schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.

 

Dostosowanie platform

W budynku szkoły znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych. Ścieżka prowadząca do platformy  zbudowana jest z płytek o specjalnej fakturze, która umożliwia osobom niewidomym lub słabowidzącym bezpieczne  poruszanie się.

 

Dostosowanie wind

W budynku szkoły nie ma wind.

 

Dostępność informacji głosowych

Szkoła nie jest wyposażona w żaden system informacji głosowych.

 

Dostosowanie parkingów

Szkoła posiada własny parking, z 2 wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.