Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla uczniów

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
 3. Podstawą przetwarzania jest:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji( Dz. U. z 2017r., poz. 1646 ze zm.)
  •  Art.6 ust.1 lit. a RODO - przetwarzanie odbywa się w przypadku wyrażonej wcześniej zgody,
  • Art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2023, poz. 900)
  • Art. 44z, 44za Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2022, poz.2230)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 373)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019, poz.391);
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa tj. przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa bądź na podstawie stosownych umów powirzenia podpisanych przez Administratora.
 6. Uczeń posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych oraz prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisu prawa.
 7. Uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa,że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób nieprawidłowy.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Ponadto, Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do krajów trzecich bądź do organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów)

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019, poz.1781) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W Słupsku ul. Bałtycka 29
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ART. 136,149,150,160,164 UST. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023, poz. 900), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c,g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Dane osobowe uzyskane podczas postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez rok.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa bądź podmioty, z którymi Administrator współpracuje na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
 9. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz dane nie będą podlegały profilowaniu. Ponadto Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich bądź do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawa przetwarzania: 
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – umowa o pracę,
  •  Art.6ust.1 lit. a RODO - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze, w związku z:
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2022, poz. 1510) - w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, art. 211 pkt.5 ,art. 229, art. 233 oraz art. 237
  • Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2023, poz. 984),
  • Art. 1,6 oraz 6 a Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2023, poz. 1230)
  • Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2023, poz. 607).
  •  pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca z 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów prawa bądź inne podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat – art. 51 u ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t.j.Dz.U. z 2020, poz. 164) dla umów zawieranych do 31.12.2018r.; 10 lat- dla umów zawieranych po 01.01.2019r. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasy wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził/a Pani/Pan zgodę ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Ma Pani/Pan również prawo do przeniesienia swoich danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub drogą mailową. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa uniemożliwi realizację zadań pracodawcy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisu prawa.
 
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29, 76-200 Słupsk a przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły p. Marzena Osuch, kontakt: dyrektor@medyk.slupsk.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (tj. proces rekrutacji) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Ponadto podstawą prawną jest również art. 6 ust.1 lit. c) RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Zawarcie przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, które swoim zakresem wykraczają poza wymogi przepisów prawa pracy, rozumiemy jako Pani/Pana dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W tym przypadku podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby przekazującej dane
 5. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne ale obowiązkowe jeśli chce Pani/Pan uczestniczyć w procesie rekrutacji na stanowisko pracy wskazane przez Pomorską Medyczną Szkołę Policealną w Słupsku.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora, na podstawie odręnych umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z Administratorem.
 7. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 8. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany jak również dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe, których przetwarzanie wynika z przepisów prawa będą przechowywane przez okres przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji a następnie będą przechowywane przez 3 miesiące licząc od dnia zakończenia rekrutacji. Po tym czasie dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą trwale usuwane.
 10. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Panas danych w kolejnych procesach rektrutacji - Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 2 lat licząc od dnia zakończenia rekrutacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 11. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adresemail wskazane w niniejszej klauzuli lub poprzez adres pocztowy Administratora. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.   
 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzyskania kopii swoich danych,  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 13. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody pracownik ma prawo do żądania usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres email lub adres pocztowy Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez Administratora.

                                                                                                              OŚWIADCZAM, że

 • w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niz wymagane w ogłoszeniu o naborze, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przyszłych rekrutacji organizowanych w ciągu 2 lat od dnia zakończenia obecnej rekrutacji. Zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Imię Nazwisko Data Podpis kandydata do pracy
       

 

 

Klauzula informacyjna dla umów cywilnoprawnych, umów z kontrahentami oraz wypłata wynagrodzeń

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO- obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2022, poz. 1360),
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2022, poz.2540);
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2023, poz. 1230) –art. 1,6 oraz 6a
  • Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz.U. 2023, poz. 984)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz.U. 2022, poz. 1510)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, z którymi Administrator posiada podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bądź inne podmioty na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane w okresie trwania umowy oraz przez czas niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej umowy.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wnisienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich bądź do organizacji międzynarodowych. Ponadto, Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna oraz oświadczenie pracownika dla monitoringu

Ikonka - zdjęcie z informacją „Obiekt monitorowany” i jeżli to możliwe umieszczenie w ogólnie dostępnym miejscu klauzuli o treści:

Na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danychn zwane dalej: RODO), informujemy iż:  

Na terenie POMORSKIEJ MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W SŁUPSKU stosowany jest MONITORING WIZYJNY

 1. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych. Dodatkowo tabliczki umieszczone są na poszczególnych piętrach.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek) jest Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku, ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk.
 3. Osobą upoważnioną z ramienia Administratora jest Dyrektor Szkoły, p. Marzena Osuch, kontakt: dyrektor@medyk.slupsk.pl
 4. Inspektorem Ochrony Danych w szkole jest p. Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, kontakt: iod@medyk.slupsk.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu - podstawą przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom oraz osobom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania będzie art.6 ust.1 lit. e) RODO w związku z art.68 ust.1 pkt 6 i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 900) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023, poz.1465)
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem        monitoringu na podstawie zawartych przez Administratora stosownych powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 14 dni od dnia wizyty (po upływie tego czasu obraz zostaje nadpisany). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 9.  Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektu objętego monitoringiem wizyjnym.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w tym profilowaniu. Ponadto, Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich bądź organizacji pozarządowych

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z pisemną informacją dotyczącą monitoringu wizyjnego w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Słupsku.

Niniejszym oświadczam, że zostałem/łam zapoznana z Regulaminem funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Słupsku oraz z pisemną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna) w ramach monitoringu wizyjnego, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                                                                                  ..............................................................................................

                                                                                                                                                            (data, imię i nazwisko pracownika)

 

    

Klauzula informacyjna dla obecnych i byłych pracowników szkoły korzystających z funduszu socjalnego

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest korzystanie ze świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego - na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w związku z:
  • Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2023, poz. 998),
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych - np.: Biura podróży - na potrzeby wyjazdów zorganizowanych z funduszu socjalnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzamia.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane przez Administaratora w sposób niezgodny z prawem.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Ponadto, Administrator nie zamierza przetwarzać danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz nie zamierza ich poddawać profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przyznania świadczenia z ZFŚS.

Klauzula informacyjna dla obecnych i byłych nauczycieli szkoły korzystających z funduszu zdrowotnego

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest korzystanie ze świadczeń z funduszu zdrowotnego na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w związku
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela (Dz.U. 2023, poz. 984),
  • Regulamin Funduszu Zdrowotnego,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty publiczne na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób nieprawidłowy.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich bądż do organizacji międzynarodowych.

 

Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE      ( ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.Urz.UE L 119,str.1), dalej "RODO", informuję , że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia ofert przetargowych i zapytań ofertowych na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO-  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2022, poz.1710)
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art.97 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
 • na podstawie art.18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO.

     9.  Nie przysługuje Pani/Panu:

 •  w związku z art.17 ust.3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 •  prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO,
 •  na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

    10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i słuchaczy w związku z Systemem Informacji Oświatowej

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019,poz.1781) oraz zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się,że:

 1. Administratorem danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. Bałtycka 29
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
 3. Podstawą przetwarzania jest:
 •  Art.6 ust.1 lit.c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z:
 •  Art. 83 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U.2022,poz. 2082),
 •  Art. 9 ustawy z dnia 23 marca 2017r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych,
 •  Art. 44 ust. 5-12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej ( Dz.U. 2022, poz. 2597),
 •  Art. 68 ust.2 art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej ( Dz.U.2022, poz.2597),
 •  Art.36 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej ( Dz.U. 2022,poz.2597),
 •  § 31 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej ( Dz.U.2019, poz.1663),

      4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

     5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia                       przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

      6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane sa przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem.

      7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, tj. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

      8.  Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.

      9.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

     10.  Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państw trzecich bądź do organizacji międzynarodowych. ponadto Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 Klauzula Informacyjna dotycząca udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 130.000 zł netto

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019,poz.1781) oraz zgodnie z art.13 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający tj. POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA w Słupsku, ul. Bałtycka 29.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych : iod@medyk.slupsk.pl
 3. Pani/pana dane osobowe przetwarzane będąw związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza 130 tys. zł na podstawie:
 •  art.6 ust.1 litc RODO oraz przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. 2021,poz.305),
 •  na etapie zawierania umowy zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy,
 •  wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

      4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w klauzuli informacyjnej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

      5. Odbiorcami danych osobowych będą mogły być również osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art.3 Ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. 2020,poz.2176)

      6.  Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez czas realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 tys. zł a następnie będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

       7. Niezależnie od postanowień klauzuli informacyjnej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 tys. zł netto.

       8. Pani/Pana  dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

       9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

      10.  Podanie danych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o zamówienie, którego wartośc nie przekracza 130 tys. zł netto.

      11.  Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawienia). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

    12.  W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Pani/Pana. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w inny sposób niż od osób, których dane dotyczą, żródłem danych będą rejestry publiczne, m.in. CEIDG, KRS.

     13.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dot. udostępnienia informacji publicznej

Zgodniez art.12 ust.1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU, ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk.
 2. Przedstwicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły p. Marzena Osuch, kontakt: dyrektor@medyk.slupsk.pl
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@medyk.slupsk.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę- na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2001r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art.6 ust.1 lit. c) RODO.
 5. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstwie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Ponadto, dane nie będą podlegały zautomatyzownemu przetwarzaniu danych , w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 8. W przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej podanie przez Panią/Pna Danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administartora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia dostępu.
 10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dokumenty do pobrania