Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Terapeuta zajęciowy

Informacje o kierunku:

 • Zawód: Terapeuta zajęciowy - symbol cyfrowy zawodu 325907
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej lub stacjonarnej
 • Uzyskane kwalifikacje: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

Terapeuta zajęciowy wspomaga osoby niepełnosprawne w ich procesie leczenia i rehabilitacji poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej. Podejmowane przez niego działania mają na celu kompensację zaburzonych funkcji, przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa oraz przystosowanie podopiecznego do życia w społeczeństwie. W tym celu nawiązuje on i utrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym oraz tworzy wokół niego środowisko terapeutyczne i socjoterapeutyczne.

Kształcąc się na kierunku terapeuta zajęciowy nauczysz się:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym i jego rodziną
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych podopiecznego
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej
 • przeprowadzania zajęć terapeutycznych różnymi metodami, między innymi:
  • muzykoterapia
  • trening umiejętności codziennych np. kulinarny, higieniczny, samoobsługowy, interpersonalny   
  • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik np. papieroplastyka, decoupage, malarstwo, grafika,  filcowanie na sucho i mokro, witraż, itp.
  • dziewiarstwo
  • haft
  • ceramika
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Możliwości pracy dla terapeuty zajęciowego:

 • warsztatach terapii zajęciowej
 • domach pomocy społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy
 • oddziałach szpitalnych (neurologia, psychiatria, pediatria, reumatologia i in.)
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych
 • sanatoriach
 • domach dziennego pobytu
 • świetlicach środowiskowych
 • klubach seniora
 • hospicjach

Kandydaci do zawodu powinni posiadać następujące cechy:

 • poszanowanie godności ludzkiej i tolerancję
 • empatia, opiekuńczość, wrażliwość
 • życzliwość, opiekuńczość, uczciwość, cierpliwość,
 • gotowość udzielania pomocy
 • gotowość współdziałania w grupie,
 • kreatywność, wrażliwość artystyczna
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych