Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Opiekun w domu pomocy społecznej

Informacje o kierunku:

 • Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej - symbol cyfrowy zawodu 341203
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie stacjonarnej lub zaocznej
 • Uzyskane kwalifikacje: SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

Osoba na tym stanowisku zaspokaja potrzeby biopsychospołeczne podopiecznych różnych placówek pomocy społecznej. Ponadto wykorzystując wiele metod oraz narzędzi terapeutycznych i rehabilitacyjnych, aktywizuje i stymuluje rozwój osób, które ma pod opieką. Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należy także rozpoznanie i ocena stanu podopiecznego. Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki. Zwracają się oni do niego w pierwszej kolejności, gdy potrzebują wsparcia. Zna on ich problemy, potrzeby i ograniczenia, dzięki czemu może dbać o nich, a w razie potrzeby przyjść z pomocą. Jego rolą jest także motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki.

Po ukończeniu szkoły zdobędziesz zawód dzięki któremu staniesz się specjalistą podejmującym działania ukierunkowane na stymulację rozwoju podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych. Uzyskanie dyplomu uprawnia absolwentów do podjęcia pracy w placówkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych oraz do opieki indywidualnej nad osobą niepełnosprawną, niesamodzielną, przewlekle lub psychicznie chorą.

Program zajęć obejmuje:

 • podstawy pomocy społecznej
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
 • organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
 • wspieranie  osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
 • praktyka zawodowa.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

 • umiejętność rozpoznawania i pomocy w rozwiązywaniu problemów podopiecznego
 • zdyscyplinowanie i gotowość stałego rozwoju
 • odporność na stres, trudne sytuacje
 • wrażliwość i życzliwość, empatia
 • aktywność i samodzielność w działaniu
 • wysoka kultura osobista
 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka