Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu
23 grudnia 2020

Rekrutacja na semestr zimowy w roku szkolnym 2020/2021

W IĘCEJ INFORMACJI O REKRUTACJI -> TUTAJ.

Obowiązek informacyjny
Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję,   iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów jest WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły oraz realizacji zadań związanych z kształceniem w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., Statutem  szkoły oraz Regulaminem rekrutacji.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa tj. przez okres  jednego roku w przypadku nieprzyjęcia do szkoły. W przypadku przyjęcia do szkoły dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana nie dłużej niż do końca okresu kształcenia; dzienniki lekcyjne i dzienniki praktyk przez okres 5 lat, natomiast arkusze ocen przez 50 lat, a także gdy będzie miało to zastosowanie- do momentu odwołania mojej zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w  sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
  8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
  9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną.