Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego zawodowego rozszerzonego

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w dziale III, rozdział 6 "Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.z.p., zgodnie z art. 138 o ustawy P.z.p., o wartości poniżej 750 000 euro na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego zawodowego rozszerzonego dla uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsky w związku z realizacją projektu 3.3.1. pn: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Slupsku" w ramach Regionalnego Progeramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa; Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej).